ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವ ಜನತಾದಳ ಮತ್ತುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆ ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ

By R

You missed