ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಹೊರಟ್ಟಿ

ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ .743, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಡವೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ವೇಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. M: 9448111188 ® 0836-2351383/2352383

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಕೃಶಿಕಾ, ನಂ .1820/ಎ, 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ. M: 9448049900 (PA-9742773652)

ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. M: 9448044899 (PA-Suresh-9844672555)

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ.272, 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 080., M: 9845115511 (PA-Venu-9980949049)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ .162/49, 6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಪೂಜಿ ಲೇಔಟ್ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040. M: 9845211063 (PA-Prashanth-9900000043)

ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಬಿನ್ನಮಂಗಲ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ., M: 9945409657 (PA-Niranjan-9620507009)

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ್

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ.25/1, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 025. M: 9886444555/080-25320346 (PA-Muneer-8050315555)

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. M: 9448130221

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಚ್.ಎಂ.

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ.6, HMR, ರಮ್ಯಾ ಸುಕೃತ ನಿವಾಸ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೈರವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಂಡೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 043. M: 9945106666

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ.101, ಮಾತೃ ಕೃಪಾ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ, BSK 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085. M: 9483531112

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ .71, ಇಂಚರ, ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ-563 101, M: 9901992777